TMS-hjulet integrator

Vill du köpa en TMP-profil? Kontakta oss på tms@kontura.se

TMS (Team Management Systems)

Kontura International innehar den svenska agenturen för Team Management Systems, detta genialiska verktyg som används över hela världen i arbetet med utveckling av individer, grupper och hela organisationer. Team Management Systems (TMS) är en samling verktyg som utvecklats för att förstå och sätta ord på människors drivkrafter och samverkan i mångfalden av team i våra organisationer. De olika verktygen ger både ett ”språk” och tankemönster som är begripligt för alla och som är enkla att översätta till konkreta handlingar. TMS är helt enkelt till för att mobilisera kraften och förmågan hos både individen och gruppen/organisationen. Alla verktyg tar sin utgångspunkt i arbetet och verksamheten som en länk till att realisera en utveckling i verkligheten.

De båda forskarna Charles Margerison och Dick McCanns har över åren utvecklat en serie mätinstrument och utvecklingsverktyg som samtliga baseras på vetenskaplig grund. Det är metoder som används för bl.a. personlig utveckling, teamträning, ledarutveckling, karriärplanering och värdegrundsarbete. Kort sagt, verktyg i organisationens tjänst.

TMP (Team Management Profilen)

TMP (Team Management Profilen) är vårt ledande och mest använda utvecklingsverktyg i TMS-familjen. TMP (Team Management Profilen) tjänar som ett stöd i den personliga utvecklingen och som ett verktyg för att förstå dynamiken i grupper. Det fördjupar insikten om de personliga drivkrafterna i arbetet och hur man som person förhåller sig till olika aspekter i arbetet (arbetspreferenser). På så sätt ger TMP en påtaglig medvetenhet om de egna resurserna och blir ett värdefullt stöd till den egna utvecklingen. TMP hjälper oss att bättre förstå samspelet i grupper och hur människans olikhet kan skapa kreativa lösningar och produktiva resultat. Dess Team Managementhjul illustrerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt de arbetsfunktioner i grupper som måste täckas upp för att både skapa ett effektivt arbete och lägga grunden för utveckling.

Exempel-PDF på en Team Management Profile

Inom Ledarutveckling

För att berika deltagarnas insikt om eget sätt att fungera och förstå mera om de drivkrafter som styr val och förhållningssätt i arbetssituationen. TMP blir då en bas för reflektioner om eget ledarskap och ett stöd i den personliga utvecklingen. Samtidigt ligger kopplingen till team och teamutveckling nära. TMP med dess Team Managementhjul och väl utvecklade pedagogik blir kraftfulla verktyg för att djupare förstå hur personliga olikheter kan samverka för att skapa effektivitet i arbetsteam och hur man som chef kan förhålla sig till gruppen. På så sätt får deltagarna stöd för att hantera och utveckla sina egna ledningsgrupper eller arbetslag. Team Management-hjulet utgör också en karta över de aktiviteter som är nödvändiga för att skapa lärprocesser och effektiv problemlösning. Vi ser det som viktigt att integrera TMP i ett sammanhängande program för ledarutveckling där TMP inte bara ger personliga insikter utan också blir en bas för träning av färdigheter och en fokusering på arbetsprocessen.

Inom Teamutveckling

Som stöd för grupper att utveckla sin förmåga att samverka, att upptäcka kraften och spänning i mänskliga olikheter och fullt ut använda den samlade kompetensen i ett arbetsteam. TMP ger en personlig profil, som ger en bild av egna arbetspreferenser, men sammantaget också en grupprofil. Med hjälp av Team Managementhjulet relateras resultatet till arbetsuppgifterna och vilka styrkor och svagheter som kan rymmas i grupprofilen i förhållande till gruppens uppdrag, mål och ambitioner. Det blir då naturligt för arbetsteamet att diskutera sitt eget arbetssätt och hur olika sidor kan förstärkas eller förbättras. Även här är det viktigt att integrera TMP i ett målinriktat arbete i teambuilding där t.ex. riktning, roller, ramar, relationer och resultat diskuteras.

Inom karriärrådgivning

För att skapa insikt om eget sätt att fungera och förstå mera om de drivkrafter som styr val och förhållningssätt i yrkesutvecklingen. TMP blir då en bas för reflektioner om egna styrkor och svagheter och ett stöd i den personliga utvecklingen.

Inom Rekrytering

Som underlag för anställningsintervjuer och personanalyser. Vill dock påpeka att TMP i första hand är ett utvecklingsverktyg och inte ett urvalsinstrument. Det betyder att TMP inte får användas som enda eller avgörande bedömningsgrund utan som ett komplement och ett underlag för samtal.

HISTORIK

De båda forskarna dr Dick McCann och dr Charles Margerison blev tidigt intresserade av team och vad som underbygger framgång. I slutet av 70- och i början av 80-talet utförde de ingående studier av grupper och kunde identifiera åtta typer av arbete eller arbetsfunktioner som visade sig vara viktiga och avgörande förutsättningar för ett produktivt arbete. Dessa återfanns med större eller mindre styrka i alla grupper och kunde i den meningen ses som universella. De inordnades i ett logiskt flöde i ett hjul som utgör modellen Typer av Arbete.

Nästa steg för de båda forskarna blev att utveckla ett mätinstrument som indikerar hur vi människor förhåller oss till de olika arbetsfunktionerna, dvs våra preferenser för olika typer av uppgifter. Som bas för detta arbete valdes Carl Jungs teoribildning om personlighetstyper med en anpassning och anknytning till arbetet. TMP har en mycket omfattande vetenskaplig dokumentation och uppfyller mycket stränga krav på tillförlitlighet. Det är ett internationellt verktyg och används världen över.
I databasen finns cirka 500 000 personer, varav 6000 i Sverige. Kontura utbildar handledare i TMS och utfärdar behörighet.

MODELLEN

Modellen för ”Typer av Arbete” demonstrerar grafiskt de åtta faktorer och integreringsfunktionen som forskarna kunde identifiera som viktiga för effektiva team och väl fungerade organisationer. Flödet av uppgifter inom ett team eller en organisation, sträcker sig från en grundläggande informationsinsamlande verksamhet, nytänkande och utveckling till slutproduktion, granskning och förvaltning.
De åtta stegen, som vart och ett utgör en distinkt del av en viss arbetsprocess, är följande:

Rådgivning
Söka, använda och förmedla information
Organisering
Skapa och etablera strukturer för att få arbetet utfört
Nytänkande
Generera idéer och skapa möjligheter
Producering
Se till att saker produceras,
slutförs och levereras
Promoting
Utforska, lansera möjligheter, fånga intresse och få alla med sig
Granskning
Granska, utvärdera och kvalitetssäkra
Utveckling
Pröva tillämpbarheten och bedöma realism
Förvaltning
Skapa kontinuitet, slå vakt om viktiga värden och få allt på plats