Vad är nästa steg i er chefsutveckling?

Hållbara Chefer – vi använder Corona-erfarenheter för att lära om krishantering. “Utdragenheten” gör att krisorganisationen fungerar dåligt på många håll. Bättre att jobba vidare inom ramen för linjeorganisationen tycker många chefer. Kreativitet och flexibilitet för att genomföra deltagarnas val av form. Intressant att se hur villiga vi är att prova nytt.

ledarutbildning

Vad är det som gör att en ledarutbildning ger resultat?

I den andra delen av den artikelserie, fortsätter vi att kommentera den meta-studie som gjordes i USA 2017 och omfattade 335 utvärderingar av chefs- och ledarutbildningar. I detta avsnitt tittar vi närmare på de hypoteser de ställde upp och som de testade i sin studie. Detta är intressant eftersom hypoteserna i sig speglar den rådande klokskapen på området.